KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

17.04.2024 - 21:19 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Kurumsal risk yönetimi kapsamında Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) risk başlıkları Şirketteki ilgili bölümler tarafından hali hazırda takip edilmektedir. ÇSY politikaları Sürdürülebilirlik Politikası’nda açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Satın Alma Politikası, Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası, Bağış Politikası, Tazminat Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası, Etik Kurallar Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari). Türk Telekom ve Grup şirketleri kapsayan Çevre Politikası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Sürdürülebilirlik-Politikalar (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumluyatirim/sayfalar/politikalar) Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari)
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Grubu Karbon Emisyon Azaltım Taahhüdü başlığıyla kamuyla KAP aracılığıyla paylaşılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları’nda paylaşılmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/3mmlinjz/surdurulebilirlik-komitesi-calisma-esaslari_190124.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Politikalardan sorumlu birimler belirlenmiştir ve görevleri kapsamında gerektiğinde raporlama yapılmaktadır
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY hedefleri ve bu doğrultudaki yaklaşımlara Sürdürülebilirlik Politikası’nda yer verilmiştir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/q42ohlha/tr-turk-telekom-surdurulebilirlik-raporu-h-rv3.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu’nda iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu: İklim Değişikliği ve Çevre Odağı s.37-48 Müşteri Odağı s.50-59 İnsana Değer Odağı s.62-70 Güven Odağı-Sorumlu İş Yapma s.72-89 Topluma Katkı Odağı s.91-95
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Performansımız bölümünde yer verilmiştir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu’nda faaliyetlerimizin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.25-26
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom’un 2023 yılı içerisinde bildirimi yapılan herhangi bir çevre kazası veya tahakkuk etmiş çevre cezası bulunmadığı kamuya açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/is-sagligi-ve-guvenligi
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom’un 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan emisyon değerleri henüz sonuçlanmamıştır. Sonuçlandığında doğrulama yapılarak websitesinde paylaşılacaktır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/entegre-yonetim-sistemi-politikas%C4%B1
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre yönetimine ilişkin bilgilere 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir. 2023 yılı için çalışmalar devam etmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.3 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Grubu Karbon Emisyon Azaltım Taahhüdü başlığıyla kamuyla KAP aracılığıyla paylaşılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası altında açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası ve Satın Alma Politikası’nda açıklanmıştır https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/2jco5cyl/satin-alma-politikasi.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Performansımız bölümünde yer verilmiştir.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporlaması yapılmaktadır. CDP Raporu Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer almaktadır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/karbon-saydamlik-projesi
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporlaması yapılmaktadır. 2023 yılı raporlaması henüz tamamlanmamıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/karbon-saydamlik-projesi
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı için çalışmalar devam etmektedir 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.98
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. Ayrıca Türk Telekom Grubu Karbon Emisyon Azaltım Taahhüdü Kamuyu aydınlatma platformunda açıklanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.37-48 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası’nda yer verilmiştir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası’nda yer verilmiştir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi faaliyetlerinin takibine yönelik çalışmalarımız başlamıştır. Önümüzdeki dönemde tedarik aşamasında ürünlerin emisyon takibi yapılması için yönetim mekanizmaları oluşturulacaktır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesinde açıklanmıştır. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/cevresel-surdurulebilirlik-ve-verimlilik
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Enerji tüketimleri Raporunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak kamuya açıklanmıştır. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/karbon-saydamlik-projesi
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X CDP raporu ve 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda tüketilen elektrik ve yakıt hakkında bilgi verilmiştir. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/karbon-saydamlik-projesi
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Emisyon Yönetimi bölümünde açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/emisyon-yonetimi
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilebilir enerji üretim ve kullanım verileri 2022 yılı için kamuya açıklanmıştır. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.98 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Elektrik Kullanımı ve Yönetimi bölümünde açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/elektrik-kullanimi-ve-yonetimi
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Su Yönetimi bölümünde açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/elektrik-kullanimi-ve-yonetimi
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bulunduğu sektör itibarıyla öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bulunduğu sektör itibarıyla öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer vermektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/surdurulebilirlik
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Haklarına ilişkin politika ve politikanın uygulanmasına ilişkin süreçler kamuya duyurulmuştur. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketin İnsan Hakları Politikasında yer verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Politikasının FARKLILIKLARI KABUL ETME başlığı altında “Türk Telekom farklılıklara değer verir, bunu bir zenginlik olarak görür ve çalışanlarının kendilerini Şirketin bir parçası olarak hissetmeleri için gayret gösterir.” Bu doğrultuda Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasal yükümlülüklere uyar.” şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca Faaliyet raporu içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk konularıyla ilgili önemli gelişmelere yer verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin İnsan Hakları Politikasında yer verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlara yapılan yatırımlara İnsan Kaynakları Politikası’nda yer verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/sosl4mmv/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin Etik Kodu içerisinde süreçler detaylı olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda Faaliyet Raporunun Menfaat Sahipleri bölümünde de bu konular hakkında bilgi verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/wullwlxv/etikkurallar.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunun İnsan Kaynakları Politikası ve İstihdam bölümünde bu konu hakkında bilgiye yer verilmektedir. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.63 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi Politikası bulunmaktadır. Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayımlanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/entegre-yonetim-sistemi-politikas%C4%B1
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.70 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Politikasında ve Şirket Yatırımcı ilişkileri internet sitesinde bu konu hakkında bilgiye yer verilmektedir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Etiği Kodu Yatırımcı İlişkileri sayfasından kamu ile paylaşılmaktadır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/kurumsal-sosyal-sorumluluk
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirket, her yıl düzenli olarak atık yönetimi, su tasarrufu, enerji verimliliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hijyen eğitimi gibi konularla ilgili eğitimler gerçekleştiriyor. 2023 yılı içerisinde 16.883 çalışan çevrim içi çevre eğitimi aldı. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.101 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri memnuniyeti politikası hazırlıkları devam etmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Önceki dönemlerde benimsenen uluslararası standartlara Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.3 ve 35 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom 2020 yılından bu yana UNGC’nin katılımcı üyesidir. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan kuruluşlar kamuya açıklanmıştır. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/5kyd3y2c/yatirimci-sunumu-3c-23-240117.pdf
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Türk Telekom Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, MSCI, S&P Global, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve FTSE4Good Endeks ve platformlarına Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı Sunumunda yer verilmiştir. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/5kyd3y2c/yatirimci-sunumu-3c-23-240117.pdf
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. 2023 yılı raporlaması için çalışmalar devam etmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.28 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu s.82 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/w0ujx5io/turk-telekom-2022-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274171


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi