KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

17.04.2024 - 21:15 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri bölümü her yıl yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli konferanslara ve toplantılara katılır. 2023 yılında farklı coğrafyalardan 176 hisse ve bono yatırımcısıyla toplantılar gerçekleştiren Türk Telekom, yatırımcılarına zamanlı, sürekli ve doğru bilgi aktarmayı en öncelikli prensipleri arasında görüyor. Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri, 2023 yılında yatırımcı konferansları ve webinarlara katıldı, roadshow organize etti. Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri yıl boyunca her çeyrek dönem itibarıyla finansal ve operasyonel sonuçların açıklanmasının ardından, Şirket üst yönetiminin ilgili çeyreğe ilişkin değerlendirmelerini paylaşması ve yatırımcılar ile analistlerin yönetime sorularını yöneltebilmeleri amacıyla telekonferanslar organize etmeye devam etti. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri yıl boyunca, her çeyrek dönem itibarıyla finansal ve operasyonel sonuçların açıklanmasının ardından, Şirket üst yönetiminin ilgili çeyreğe ilişkin değerlendirmelerini paylaşması ve yatırımcılar ile analistlerin yönetime sorularını yöneltebilmeleri amacıyla telekonferanslar organize etmeye devam etti.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172774 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183035 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187717
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Eş anlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde İngilizce olarak da belgeler paylaşılmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181015
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014708
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmede ilgili düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2023 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Esas Sözleşmesi?nin 8. maddesinde şirket hissedarlarından A, B ve C grubu hissedarlara Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 61,68
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme?de hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilerek uyum sağlanmaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim Politikaları https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/0z4d0c1y/kar-dagitim-politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu Kararı Lider entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom stratejik hedeflerine ulaşma, likidite ve yatırım dengesini koruyarak teknolojik üstünlüğünü sürdürecek yatırımları yapma ve bilançosunu güçlendirme öncelikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na Türk Telekom'un 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar vermiştir. Karar, son dönemde yaşanan olaylar ışığında daha temkinli olunması gereğini ve finansal piyasalarda küresel ve yurt içi makro belirsizliklerin yaratacağı olası dalgalanmaları da göz önüne almak suretiyle Şirketimizin likidite ve yatırım ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Genel Kurul Tutanağı Şirket ortaklarından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.?nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Önergede Şirket yönetim kurulunun 22.02.2023 tarih ve 07 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin kararının onaylanmasının teklif edildiği görüldü. Buna göre 1- Şirketimizin 2022 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net karının 4.134.846.000 TL olduğu, 2- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kar olan 4.134.846.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınması, 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2022 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı, 4- Bu minvalde bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 4.134.846.000 TL tutarındaki net karın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edildiği görüldü. Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, EKGS?de ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket Yönetim Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 07 sayılı kararının onayına ilişkin olarak okunan teklifi, Toplantı Başkanı aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 10.401 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.808 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183035
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
09/08/2023 3 % 89,13 % 0,0003 % 86,6 Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantı Bilgileri Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantı Bilgileri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183035


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/denetim-komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/aday-gosterme-komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/risklerin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi-komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/aday-gosterme-komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirket?in http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki internet sitesinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altındaki ?Politikalar? bölümü https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/02zoynih/ucretlendirme-politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölümün altındaki ?Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar?
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 2 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 5 1
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi % 100 % 33 3 3


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
A Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Önal ile C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Fatih Sayan müştereken Şirketimizi her türlü konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam eder.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Komite ve Yönetim Kuruluna sunulan toplam rapor sayısı 4?tür.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim Organı Değerlendirmeleri başlıklı bölüm
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Ömer Fatih Sayan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ümit Önal
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156203
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/szxivjso/yonetim-kurulu-kadin-uye-politikasi.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Ömer Fatih Sayan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/09/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Yiğit Bulut İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/05/2014 https://kap.org.tr/tr/Bildirim/358251 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Selim Dursun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/09/2018 https://kap.org.tr/tr/Bildirim/708083 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Enver İskurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2022 https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Salim Arda Ermut İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ümit Önal İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Metin İlhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Deniz Yılmaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/08/2023 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/a3on51vs/tazminat-politikasi.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İş Etiği Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@turktelekom.com.tr https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-komitesi-iletisim-formu
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Türk Telekom’da çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve İnsan Kaynaklarının yaptığı çeşitli anket, araştırma ve bireysel bildirimler aracılığıyla temsil edilmektedir. 2023 yılı sonu itibarıyla Türk Telekom’da toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikasının tespit sürecine ilişkin, sendikalar arasındaki yargı aşaması sürmektedir. Bu sebeple süresi sona eren toplu iş sözleşmesi, çalışan haklarında gerileme olmaksızın uygulanmaya devam etmiştir. Türk Telekom, kamu ve özel sektör toplu iş sözleşmelerini dikkate alarak çalışanlarının ücret ve haklarında gerekli artışları gerçekleştirmiştir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-kaynaklari-politikasi İnsan Kaynakları Politikası Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planlaması hazırlanır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-kaynaklari-politikasi İstihdam Politikası Türk Telekom, teknolojik gelişmeler, mali ve ekonomik durumlar, faaliyet alanındaki sektörel değişiklikler dahilinde hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak adına, prensip olarak çalışanlarını uzun süreli istihdam etmeyi hedefler. Türk Telekom?un sürekli başarısı, çalışanlarının sektörün değişen tüm şartlarına hızlı ve verimli uyum sağlayabilme yeteneğine ve bu konudaki esnekliğine bağlıdır. Çalışanlarımız üstün beceri, yetkinlik ve deneyimleriyle, Türk Telekom?un dünyanın önde gelen şirketleri arasına girmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenleyici ve denetleyici kamu otoriteleriyle ve üniversitelerle yürüttüğü programlarla iş başı eğitimini destekler ve bu programlar çerçevesinde istihdam şansı sunar. Türk Telekomlu olmanın çalışanlarına yaşattığı gururu, üniversiteli genç yetenekler ve şirket dışındaki profesyonellerle paylaşarak, en çok çalışılmak istenen şirket olmak iddiasını sürdürür. İşe alıma ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım ve kariyer planlamalarında adaylara fırsat eşitliği tanınır. Farklılıkları Kabul Etme Türk Telekom farklılıklara değer verir, bunu bir zenginlik olarak görür ve çalışanlarının kendilerini Şirketin bir parçası olarak hissetmeleri için gayret gösterir. Bu doğrultuda Fırsat eşitliğini taahhüt eder, işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme, terfi ve şirketten ayrılma uygulamalarını çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini dikkate alarak gerçekleştirir. İş gücünde çeşitlilik ve farklılıkların Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu bilinciyle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip adayları işe almaya, geliştirmeye ve uzun süreli istihdam etmeye çalışır. Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasal yükümlülüklere uyar.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi Ayrımcılık ve Taciz Türk Telekom?da Hiç kimse, yaş, dil, ırk, etnik köken, tabiiyet, sağlık, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düşünce, felsefi anlayış ve inanç gibi nedenlerle ayrımcılığa tabi tutulmaz. Ayrımcılık içeren ve adil olmayan davranışlara hoşgörü gösterilmez. Çalışanlara, her türlü kötü muamele, yıldırma ve tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlanır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
17
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/wullwlxv/etik-kurallar.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/surdurulebilirlik https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/kurumsal-sosyal-sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/politikalar https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.ttyatirimciiliskileri.com.tr Türk Telekom Grubu Ortaklık Yapısı, Açıklamalar ve Haberler, Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Komiteler, Üst Yönetim, İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Genel Kurul Toplantı Bilgileri, Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri, İç Denetim ve Risk Yönetimi, İlişkili Taraf İşlemleri, Etik Kurallar, Politikalar, Bağımsız Denetçi
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/turk-telekom-grubu/turk-telekoma-yatirim/sayfalar/ortaklik-yapisi https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/4csfnr0u/hissedar-yapisi-tr.pdf
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2023 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Konsolide Bağımsız Denetim Raporu / Taahhütler ve Yükümlülükler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm / Mevzuat Gereği Diğer Bilgilendirmeler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bölümü
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Topluma Katkı Odağı Başlıklı Bölümler


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 94,5
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
10 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinde yer almaktadır. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr / ?Kurumsal Yönetim? / Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri? https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/twun2tg3/tt-esas-sozlesme.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bölüm ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölümü
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659174 Aday Gösterme ve Ücret Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038148 Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/304033 Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741628
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Enver İskurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim Dursun Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin İlhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gülsen Ayaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Selim Dursun Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Ömer Fatih Sayan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Dr. Ömer Fatih Sayan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Salim Arda Ermut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274165


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi