KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2023 - 18:11 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.07.2023
Genel Kurul Tarihi 09.08.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ALTINDAĞ
Adres Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması
5 - 2022 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
8 - Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun deprem felaketine ilişkin bağış hakkında aldığı 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının genel kurulun onayına sunulması
11 - Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem felaketi kapsamında yapılan bağışların şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinden yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanması
12 - Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
13 - 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi
17 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
18 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
19 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi
20 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.08.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_09.08.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Resolutions_09.08.2023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.08.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 11.08.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187717


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi