KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.6.2021

KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2020 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesine ilişkin değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
13 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolara göre 525.324.000 TL tutarındaki net dönem karından 10.624.703 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 1.433.382 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2020 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 516.132.679 TL olarak hesaplanmıştır.
Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda net dağıtılabilir dönem karının %20'sine denk gelecek şekilde 103.226.536 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 8.710.112 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinne 24 Ağustos 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.
4. Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08 Mart 2021 tarihli yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesi kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.
7. 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kurbilgilendirilmiş, 2020 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.
10. 2020 yılında çeşitli vakıf ve hastanelere 1.433.382 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TBORG 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TBORG 2020 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945173


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi