KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

2.8.2021

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/07/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Axiom Materials Acquisition LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kompozit Prepreg
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
16.741.257 USD
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02/08/2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.070.503 USD
Beher Payın Alış Fiyatı
2,13 USD
Toplam Tutar
6.533.413 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Dolaylı %4,14
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Dolaylık %4,14
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Azınlık pay devirleri sonrası Kordsa Inc., Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %100 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %100 oy hakkına sahip olmuştur
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,66 (31.03.2021)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,23 (31.12.2020)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
John D. Lincoln
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., %95,86'sına sahip olduğu Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %4,14'lük azınlık paylarını 6.533.413 (altımilyonbeşyüzotuzüçbindörtyüzonüç) Amerikan Doları  karşılığında satınalma işlemini tamamlamıştır. Bu işlem ile birlikte Kordsa Inc, %100 ortaklık payı ile Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin tek ortağı konumuna gelmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954208


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi