KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

22.10.2021

KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 998.133.950 911.851.677 0
Kasa
14 24.165 22.023 0
Alınan Çekler
14 12 12 0
Bankalar
14 801.702.817 745.863.919 0
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 196.406.956 165.965.723 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 93.104.700 42.735.000 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 93.104.700 42.735.000 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0
Krediler
0 0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Şirket Hissesi
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 609.479.638 587.069.036 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 609.646.879 587.225.027 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.034.589 -1.023.339 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 116.238.379 104.240.071 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -115.371.031 -103.372.723 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 29.993 67.196 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
12 29.993 67.196 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 7.227.682 2.271.067 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 3.194.768 2.269.595 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 4.032.914 1.472 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 1.168.541 10.255.866 0
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 1.078.280 10.182.857 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0 0
İş Avansları
0 0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
90.261 73.009 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.849.549.229 1.678.072.569 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
699.773 0
Bağlı Menkul Kıymetler
9 915.212 684.773 0
İştirakler
9 15.000 15.000 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0 0
0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 88.486.935 92.358.740 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 82.240.701 81.360.701 0
Makine ve Teçhizatlar
0 0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 9.165.155 8.640.732 0
Motorlu Taşıtlar
6 4.270.049 4.270.049 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.745.672 2.720.026 0
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6ve6 8.232.414 8.866.991 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -18.167.056 -13.499.759 0
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 19.613.331 17.842.903 0
Haklar
8 35.942.506 31.668.063 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -16.329.175 -13.825.160 0
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 135.614 1.139.779 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 135.614 1.139.779 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0 0
Döviz Hesapları
0 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
109.166.092 112.041.195 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.958.715.321 1.790.113.764 0
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 2.008.876 2.034.102 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 2.348.931 2.287.381 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -340.055 -253.279 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 501.618.543 516.239.914 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 235.556.886 267.289.853 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 266.061.657 248.950.061 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 0 8.466.264 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
19 0 8.466.264 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
19 44.482.205 35.357.265 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 9.072.536 7.112.546 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 10.231.419 10.508.040 0
Diğer Çeşitli Borçlar
19 25.178.250 17.736.679 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 815.880.370 711.355.981 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 410.399.704 376.959.430 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.774.315 1.705.258 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 403.706.351 332.691.293 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 25.265.683 25.767.843 0
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 24.024.560 24.385.166 0
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 1.241.123 1.382.677 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 21.712.154 16.402.446 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -21.712.154 -16.402.446 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 16.667.100 9.969.588 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 16.667.100 9.969.588 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 87.577.407 81.034.175 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 87.577.407 81.034.175 0
Gider Tahahkkukları
0 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.493.500.184 1.390.225.132 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.163.726 3.374.182 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 62.209.108 48.110.083 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 21.423.343 16.064.821 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 40.785.765 32.045.262 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0 0
Gider Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.252.420 4.475.629 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.252.420 4.475.629 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
75.463.900 61.985.926 0
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856 0
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856 0
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
KAR YEDEKLERİ
15 63.096.320 61.538.890 0
Yasal Yedekler
5.543.354 2.597.170 0
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
-2.980.659 -2.773.990 0
Diğer Kar Yedekleri
15 60.533.625 61.715.710 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
109.950.427 52.300.131 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
51.564.482 58.923.677 0
Dönem Net Karı
51.564.482 58.923.677 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
389.751.237 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
630.586.654 484.147.450 225.943.658 175.566.195
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
573.038.693 445.334.792 211.832.483 155.412.731
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 611.906.546 449.194.185 225.975.440 163.691.805
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.486.595.312 1.096.723.349 512.297.602 368.650.083
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -851.031.054 -624.388.938 -276.152.396 -194.096.064
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -23.657.712 -23.140.226 -10.169.766 -10.862.214
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -38.798.796 -4.194.102 -13.944.436 -9.042.434
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -57.654.888 -81.819.503 -15.508.944 -18.818.761
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 21.664.391 79.634.625 -24.971 6.812.607
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 -2.808.299 -2.009.224 1.589.479 2.963.720
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -69.057 334.709 -198.521 763.360
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-14.670.606 1.567.557 -15.626.050 5.156.150
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
14.601.549 -1.232.848 15.427.529 -4.392.790
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
96.558.792 57.358.100 30.007.278 24.394.802
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-51.014.357 -25.533.468 -19.791.528 -9.574.760
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-51.014.357 -25.533.468 -19.791.528 -9.574.760
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
12.003.526 6.988.026 3.895.425 5.333.422
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-559.576.712 -385.800.289 -207.522.767 -153.993.629
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -402.095.539 -275.491.935 -156.326.361 -110.222.764
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -331.080.481 -204.340.736 -137.910.053 -78.795.840
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -607.184.905 -383.813.121 -240.904.502 -134.331.472
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 276.104.424 179.472.385 102.994.449 55.535.632
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -71.015.058 -71.151.199 -18.416.308 -31.426.924
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -249.395.507 -259.319.493 -70.328.238 -126.195.469
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 178.380.449 188.168.294 51.911.930 94.768.545
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -8.740.503 -6.077.913 -2.656.400 -1.979.501
Faaliyet Giderleri (-)
32 -148.740.670 -104.230.441 -48.540.006 -41.791.364
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 942 98.347.161 18.420.891 21.572.566
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
71.009.942 98.347.161 18.420.891 21.572.566
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
71.009.942 98.347.161 18.420.891 21.572.566
YATIRIM GELİRLERİ
198.253.505 117.599.336 44.830.884 54.608.840
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 98.197.576 46.480.508 33.134.006 15.302.864
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 8.550.000 4.196.870 1.957.443 1.823.471
Kambiyo Karları
4.2 91.505.929 66.921.958 9.739.435 37.482.505
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-183.940.343 -111.278.032 -41.586.552 -51.099.238
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -8.214.716 -5.746.402 -2.684.341 -2.175.426
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -1.824.162 0 1.408.654 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-96.558.792 -57.358.100 -30.007.278 -24.394.802
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -69.004.032 -40.836.285 -7.490.270 -21.989.817
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -8.338.641 -7.337.245 -2.813.317 -2.539.193
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-12.046.468 -7.506.526 -5.149.926 -2.303.424
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -12.398.869 -8.932.616 -5.177.567 -2.266.538
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 294.222 1.242.499 294.222 231.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 55.327 0
Diğer Gelir ve Karlar
946.769 1.176.862 -122.120 83.248
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-888.590 -993.271 -199.788 -351.907
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
51.564.482 74.851.586 11.629.468 18.060.454
Dönem Karı veya Zararı
73.276.636 97.161.939 16.515.297 22.778.744
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -21.712.154 -22.310.353 -4.885.829 -4.718.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
51.564.482 74.851.586 11.629.468 18.060.454
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.299.333.957 901.819.330
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
28.024.292 8.646.395
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-776.251.131 -416.663.880
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-441.380.016 -244.870.612
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
109.727.102 248.931.233
Faiz Ödemeleri (-)
-399.792 -518.209
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-31.496.733 -22.814.776
Diğer Nakit Girişleri
1.917.854 1.349.516
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-95.074.920 -176.916.943
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-15.326.489 50.030.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
-35.241 747.170
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -4.859.753 -6.650.168
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -52.452.198 -64.425.756
Alınan Faiz
76.326.020 42.620.238
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
18.978.828 -27.708.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.841.575 -1.923.885
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.841.575 -1.923.885
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
22.501.897 26.085.672
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
24.312.661 46.484.092
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 805.848.562 644.966.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 830.161.223 691.450.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106
Yeni Bakiye
163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 -835.156 -835.156 -835.156
Varlıklarda Değer Artışı
6 ve 15 -1.701.400 1.083.365 -618.035 -618.035
Dönem Net Karı (Zararı)
74.851.586 74.851.586 74.851.586
Yedeklere Transfer
163.069.856 54.392.161 2.597.170 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 337.902.706
Yeni Bakiye
163.069.856 54.392.161 2.597.170 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 337.902.706
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-450.517 -450.517 -450.517
Varlıklarda Değer Artışı
-938.237 1.627.803 734.566 734.566
Dönem Net Karı (Zararı)
51.564.482 51.564.482 51.564.482
Yedeklere Transfer
15 2.946.184 -58.923.677 55.977.493
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 53.453.924 5.543.354 6.199.194 51.564.482 109.950.427 389.751.237
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi