KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

4.8.2021

KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 975.112.788 911.851.677
Kasa
14 24.217 22.023
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 793.426.624 745.863.919
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 181.661.935 165.965.723
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 91.965.000 42.735.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 91.965.000 42.735.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 566.346.712 587.069.036
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 566.781.498 587.225.027
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.302.134 -1.023.339
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 111.299.937 104.240.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -110.432.589 -103.372.723
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 51.710 67.196
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 51.710 67.196
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 5.166.071 2.271.067
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 3.102.352 2.269.595
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 2.063.719 1.472
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 137.195.994 123.822.727
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 131.951.444 120.316.017
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 5.244.550 3.506.710
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 11.155.803 10.255.866
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 11.066.616 10.182.857
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
89.187 73.009
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.786.994.078 1.678.072.569
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 930.212 699.773
Bağlı Menkul Kıymetler
9 915.212 684.773
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 89.105.184 92.358.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 81.360.701 81.360.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 9.011.241 8.640.732
Motorlu Taşıtlar
6 4.270.049 4.270.049
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.745.672 2.720.026
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6ve6 8.216.434 8.866.991
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -16.498.913 -13.499.759
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.851.893 17.842.903
Haklar
8 34.332.442 31.668.063
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -15.480.549 -13.825.160
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 135.614 1.139.779
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 135.614 1.139.779
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
109.022.903 112.041.195
TOPLAM VARLIKLAR
1.896.016.981 1.790.113.764
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 2.081.820 2.034.102
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
lar
2.1.6 ve 20 2.476.834 2.287.381
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -395.014 -253.279
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 492.335.734 516.239.914
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 225.991.765 267.289.853
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 266.343.969 248.950.061
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 7.303 8.466.264
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 7.303 8.466.264
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 35.637.519 35.357.265
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 8.695.439 7.112.546
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 6.867.578 10.508.040
Diğer Çeşitli Borçlar
19 20.074.502 17.736.679
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 781.745.829 711.355.981
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 394.879.992 376.959.430
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.575.794 1.705.258
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 385.290.043 332.691.293
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 27.162.428 25.767.843
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 25.929.331 24.385.166
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 1.233.097 1.382.677
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 16.826.325 16.402.446
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -16.826.325 -16.402.446
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 16.651.021 9.969.588
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 16.651.021 9.969.588
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 88.542.842 81.034.175
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 88.542.842 81.034.175
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.444.164.496 1.390.225.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.567.312 3.374.182
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.257.064 3.794.323
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-689.752 -420.141
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 61.127.984 48.110.083
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 22.998.619 16.064.821
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 38.129.365 32.045.262
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 6.033.140 6.026.032
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 6.033.140 6.026.032
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.482.031 4.475.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.482.031 4.475.629
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
74.210.467 61.985.926
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 63.177.657 61.538.890
Yasal Yedekler
5.543.354 2.597.170
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
-2.999.541 -2.773.990
Diğer Kar Yedekleri
15 60.633.844 61.715.710
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
109.389.339 52.300.131
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
39.935.014 58.923.677
Dönem Net Karı
39.935.014 58.923.677
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
377.642.018 337.902.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.896.016.981 1.790.113.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
404.642.996 308.581.255 207.945.199 156.447.469
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
361.206.210 289.922.061 191.535.888 146.781.093
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 385.931.106 285.502.380 207.399.219 134.537.803
Brüt Yazılan Primler (+)
17 974.297.710 728.073.266 487.678.277 349.777.491
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -574.878.658 -430.292.874 -273.235.719 -209.999.515
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -13.487.946 -12.278.012 -7.043.339 -5.240.173
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -24.854.360 4.848.332 -15.897.132 12.742.253
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -42.145.944 -63.000.742 28.324.408 -3.950.926
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 21.689.362 72.822.018 -42.397.414 19.879.751
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 -4.397.778 -4.972.944 -1.824.126 -3.186.572
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 129.464 -428.651 33.801 -498.963
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
955.444 -3.588.593 635.842 -2.329.114
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-825.980 3.159.942 -602.041 1.830.151
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
66.551.514 32.963.298 33.118.539 14.757.983
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-31.222.829 -15.958.708 -18.942.840 -6.836.545
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-31.222.829 -15.958.708 -18.942.840 -6.836.545
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
8.108.101 1.654.604 2.233.612 1.744.938
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-352.053.945 -231.806.660 -182.159.046 -111.567.658
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -245.769.178 -165.269.171 -122.600.515 -83.115.241
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -193.170.428 -125.544.896 -100.741.912 -52.966.784
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -366.280.403 -249.481.649 -190.143.807 -105.381.178
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 173.109.975 123.936.753 89.401.895 52.414.394
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -52.598.750 -39.724.275 -21.858.603 -30.148.457
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -179.067.269 -133.124.024 -37.817.266 -82.600.191
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 126.468.519 93.399.749 15.958.663 52.451.734
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -6.084.103 -4.098.412 -2.581.107 -2.300.028
Faaliyet Giderleri (-)
32 -100.200.664 -62.439.077 -56.977.424 -26.152.389
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
52.589.051 76.774.595 25.786.153 44.879.811
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
52.589.051 76.774.595 25.786.153 44.879.811
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
52.589.051 76.774.595 25.786.153 44.879.811
YATIRIM GELİRLERİ
153.422.621 62.990.496 56.709.092 28.113.925
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 65.063.570 31.177.644 33.134.940 14.515.937
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 6.592.557 2.373.399 4.342.557 1.795.779
Kambiyo Karları
4.2 81.766.494 29.439.453 19.231.595 11.802.209
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-142.353.791 -60.178.794 -52.771.230 -26.059.160
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -5.530.375 -3.570.976 -2.908.175 -1.850.039
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -3.232.816 0 -2.245.806 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-66.551.514 -32.963.298 -33.118.539 -14.757.983
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -61.513.762 -18.846.468 -11.727.825 -6.985.966
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -5.525.324 -4.798.052 -2.770.885 -2.465.172
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-6.896.542 -5.203.102 -2.262.880 -3.354.462
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -7.221.302 -6.666.078 -1.580.516 -4.783.892
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 0 1.010.726 -448.779 1.010.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
-55.327 0 -55.327 725.278
Diğer Gelir ve Karlar
47 1.068.889 1.093.614 334.026 118.322
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -688.802 -641.364 -512.284 -424.896
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
39.935.014 56.791.132 17.907.606 33.982.398
Dönem Karı veya Zararı
56.761.339 74.383.195 27.461.135 43.580.114
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -16.826.325 -17.592.063 -9.553.529 -9.597.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
39.935.014 56.791.132 17.907.606 33.982.398
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
912.927.611 628.191.177
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15.708.373 8.106.550
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-496.843.744 -280.510.293
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-330.222.295 -190.305.784
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
101.569.945 165.481.650
Faiz Ödemeleri (-)
-277.896 -354.415
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-17.270.333 -11.970.524
Diğer Nakit Girişleri
1.635.183 335.632
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-72.170.119 -119.877.352
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
13.486.780 33.614.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
-35.241 747.170
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -3.095.775 -3.816.933
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -52.452.198 -64.425.756
Mali Varlıkların Satışı
11 0 0
Alınan Faiz
44.900.181 31.603.627
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-10.683.033 -35.891.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.227.168 -1.260.596
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.227.168 -1.260.596
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
20.252.732 10.592.985
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
21.829.311 7.055.488
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 805.848.562 644.966.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 827.677.873 652.021.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 0 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 0 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 0 0 0 -555.801 0 0 -555.801 0 -555.801
Varlıklarda Değer Artışı
6ve15 0 0 -976.868 0 0 0 0 0 0 722.243 -254.625 0 -254.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 56.791.132 0 56.791.132 0 56.791.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 2.504.154 0 0 -50.083.088 47.578.934 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 37.445.946 0 0 2.597.170 0 6.717.733 56.791.132 51.512.975 318.134.812 0 318.134.812
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 29.852 0 0 29.852 0 29.852
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -1.337.269 0 0 0 0 0 0 1.111.715 -225.554 0 -225.554
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 39.935.014 0 39.935.014 0 39.935.014
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 2.946.184 0 0 -58.923.677 55.977.493 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 53.054.892 0 0 5.543.354 6.649.563 39.935.014 109.389.339 377.642.018 0 377.642.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954833


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi