KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.4.2021

KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 950.999.718 911.851.677
Kasa
14 23.300 22.023
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 786.060.324 745.863.919
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 164.916.082 165.965.723
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 42.300.000 42.735.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 42.300.000 42.735.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 646.096.872 587.069.036
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 646.231.964 587.225.027
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.002.440 -1.023.339
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 110.217.160 104.240.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -109.349.812 -103.372.723
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 83.907 67.196
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 83.907 67.196
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 4.044.107 2.271.067
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 2.627.936 2.269.595
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 1.416.171 1.472
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 137.144.886 123.822.727
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 130.392.165 120.316.017
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 6.752.721 3.506.710
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 10.802.802 10.255.866
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 10.715.399 10.182.857
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
87.403 73.009
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.791.472.292 1.678.072.569
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 699.773 699.773
Bağlı Menkul Kıymetler
9 684.773 684.773
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 90.522.189 92.358.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 81.360.701 81.360.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 8.629.522 8.640.732
Motorlu Taşıtlar
6 4.270.049 4.270.049
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.745.672 2.720.026
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6ve6 5.230.259 7.543.345
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -11.714.014 -12.176.113
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.139.196 17.842.903
Haklar
8 32.797.165 31.668.063
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -14.657.969 -13.825.160
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 505.112 1.139.779
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 505.112 1.139.779
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
583.095 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
583.095 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
110.449.365 112.041.195
TOPLAM VARLIKLAR
1.901.921.657 1.790.113.764
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 2.067.339 2.034.102
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 2.126.768 2.287.381
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -59.429 -253.279
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 566.891.608 516.239.914
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 310.447.578 267.289.853
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 256.444.030 248.950.061
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 3.324.112 8.466.264
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 3.324.112 8.466.264
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 32.658.458 35.357.265
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 8.139.121 7.112.546
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 6.642.665 10.508.040
Diğer Çeşitli Borçlar
19 17.876.672 17.736.679
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 743.242.109 711.355.981
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 378.201.074 376.959.430
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.609.595 1.705.258
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 363.431.440 332.691.293
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 20.033.968 25.767.843
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 18.638.575 24.385.166
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 1.395.393 1.382.677
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 7.272.796 16.402.446
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -7.272.796 -16.402.446
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 9.913.808 9.969.588
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 9.913.808 9.969.588
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 89.970.857 81.034.175
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 89.970.857 81.034.175
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.468.102.259 1.390.225.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.921.629 3.374.182
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.005.616 3.794.323
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-83.987 -420.141
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 59.328.663 48.110.083
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 23.780.405 16.064.821
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 35.548.258 32.045.262
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 5.792.450 6.026.032
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 5.792.450 6.026.032
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.711.304 4.475.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.711.304 4.475.629
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.754.046 61.985.926
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 65.064.455 61.538.890
Yasal Yedekler
5.543.354 2.597.170
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
-1.602.574 -2.773.990
Diğer Kar Yedekleri
15 61.123.675 61.715.710
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
108.833.480 52.300.131
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
22.027.409 58.923.677
Dönem Net Karı
22.027.409 58.923.677
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
361.065.352 337.902.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.901.921.657 1.790.113.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
196.697.798 152.133.785
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
169.670.322 143.140.968
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 178.531.887 150.964.577
Brüt Yazılan Primler (+)
17 486.619.433 378.295.775
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -301.642.939 -220.293.359
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -6.444.607 -7.037.839
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -8.957.228 -7.893.921
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -70.470.352 -59.049.816
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 64.086.776 52.942.267
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 -2.573.652 -1.786.372
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 95.663 70.312
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
319.602 -1.259.479
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-223.939 1.329.791
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
33.432.975 18.205.315
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-12.279.988 -9.122.164
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-12.279.988 -9.122.164
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5.874.489 -90.334
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-169.894.899 -120.239.002
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -123.168.663 -82.153.930
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -92.428.516 -72.578.112
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -176.136.596 -144.100.471
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 83.708.080 71.522.359
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -30.740.147 -9.575.818
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -141.250.003 -50.523.833
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 110.509.856 40.948.015
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -3.502.996 -1.798.384
Faaliyet Giderleri (-)
32 -43.223.240 -36.286.688
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
26.802.899 31.894.783
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
26.802.899 31.894.783
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
26.802.899 31.894.783
YATIRIM GELİRLERİ
96.713.529 34.876.571
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 31.928.630 16.661.707
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 2.250.000 577.620
Kambiyo Karları
4.2 62.534.899 17.637.244
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-89.582.561 -34.119.634
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.622.200 -1.720.937
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -987.010 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-33.432.975 -18.205.315
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -49.785.937 -11.860.502
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -2.754.439 -2.332.880
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-4.633.662 -1.848.640
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -5.640.786 -1.882.186
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 448.779 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 -725.278
Diğer Gelir ve Karlar
47 734.863 975.292
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -176.518 -216.468
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.027.409 22.808.733
Dönem Karı veya Zararı
29.300.205 30.803.080
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -7.272.796 -7.994.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
22.027.409 22.808.733
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
375.955.025 287.027.471
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
969.424 5.071.847
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-187.984.976 -152.274.201
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-117.394.937 -57.865.091
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
71.544.536 81.960.026
Faiz Ödemeleri (-)
-143.416 -176.765
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-5.603.848 -3.957.949
Diğer Nakit Girişleri
958.711 717.319
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-89.032.317 -71.699.938
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-22.276.334 6.842.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
27.000 747.170
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -1.008.391 -1.658.236
Mali Varlık İktisabı (-)
11 0 -64.425.756
Mali Varlıkların Satışı
11 0 0
Alınan Faiz
19.702.498 20.367.081
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
18.721.107 -44.969.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-603.273 -600.816
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-603.273 -600.816
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
12.748.962 5.776.742
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
8.590.462 -32.951.122
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 805.848.563 644.966.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 814.439.025 612.014.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 0 0 0 -542.630 0 0 -542.630 0 -542.630
Varlıklarda Değer Artışı
6ve15 0 0 -361.122 0 0 0 0 -233.646 0 361.122 -233.646 0 -233.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.808.733 0 22.808.733 0 22.808.733
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 2.504.154 0 0 -50.083.088 47.578.934 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.506.177 0 0 2.504.154 0 6.598.105 1.117.175 21.408.855 234.204.322 0 234.204.322
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -36.176 0 0 -36.176 0 -36.176
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 615.557 0 0 0 0 0 0 555.856 1.171.413 0 1.171.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.027.409 0 22.027.409 0 22.027.409
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 2.946.184 0 0 -58.923.677 55.977.493 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 55.007.718 0 0 5.543.354 6.583.535 22.027.409 108.833.480 361.065.352 0 361.065.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933627


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi