KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.5.2021

KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
3 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ana sözleşmenin 5. Maddesinin 9. Maddesinin 10. Maddesinin, 12. Maddesinin, 14. Maddesinin 17. Maddesinin ve 24. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ile ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2021 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - 2021 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunun görüşülerek onaylanması
15 - Şirketimizin 21.02.2020 tarihli ve 14 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 25.11.2020 tarihli ve 47 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanması halinde, bu program çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanacak/faydalanan yönetim kurulu kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
18 - Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve karara bi,
21 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul YKK-Genel Kurul Çağrı 25 05 21.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının elektronik ortamda 18/06/2021 tarihinde, saat 11:00' de Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. büyükdere Cad. :255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937712


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi