KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

5.8.2021

KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2021
Karar Sayısı
2021/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi  tutulan  01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine  ait, Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından  yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile  Kamuya Açıklanacak  Finansal Tabloların Biçim ve  İçeriği  Hakkında  Tebliğ" (Tebliğ)  uyarınca Türkiye  Muhasebe  Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama  Standartları ve  BDDK tarafından  belirlenen formatlarla uyumlu  olarak  hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve  özkaynak değişim tablosunun, BDDK düzenlemeleri doğrultusunda   
  
a)           Tarafımızca incelendiğini,   
 
b)          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   
 
 
c)     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış  finansal tabloların,  işletmenin  aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve  zararı  ile  ilgili gerçeği dürüst bir  biçimde Sorumluluk Beyanı yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve  belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.           
 
 
 
Saygılarımızla,   
Serhan Şenoğulları (Genel Müdür Vekili)   
Gökmen Onbulak (Finans Direktörü)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955087


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi