KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

4.5.2021

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.514.222.901 1.198.970.140
Satışların Maliyeti
13 -1.162.222.876 -983.726.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.000.025 215.243.682
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
352.000.025 215.243.682
Genel Yönetim Giderleri
14 -76.960.404 -69.734.142
Pazarlama Giderleri
14 -69.212.789 -52.755.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -9.013.410 -4.715.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 61.625.934 39.210.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -25.836.601 -11.516.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.602.755 115.732.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 2.006.513 1.109.970
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -486.964 -103.814
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.122.304 116.738.567
Finansman Gelirleri
17 26.457.191 20.890.656
Finansman Giderleri
17 -80.260.289 -70.315.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.319.206 67.313.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.415.503 -5.495.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.095.047 -6.443.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -20.320.456 948.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
146.903.703 61.818.956
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.449.319 -22.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.454.384 61.796.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.430.254 2.834.748
Ana Ortaklık Payları
132.024.130 58.961.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 6,85000000 3,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL -0,06000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 6,79000000 3,03000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.927.012 104.442.682
Dönem Karı (Zararı)
144.454.384 61.796.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
146.903.703 61.818.956
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.449.319 -22.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
332.879.141 169.826.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 71.213.749 65.095.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.742.434 178.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-155.720 930.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.586.714 -751.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.031.366 2.998.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.031.366 2.998.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.479.806 41.858.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.006.513 -926.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 28.723.359 36.564.267
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -1.303.812 -4.450.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 7.066.772 10.671.415
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
182.885.665 49.168.244
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.784.519 5.111.775 17 -4.784.519 5.111.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 33.415.503 5.495.015
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 486.964 -79.416
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 486.964 -79.416
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
893.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-300.389.929 -122.030.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.954.511 -46.710.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.177.130 -6.155.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.743.320 -105.630.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.531.314 -31.234.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.240.871 59.514.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
404.672 -4.039.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.784.848 -11.171.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.564.900 1.971.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.720.551 21.426.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.146.244 5.337.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
65.866.795 16.088.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.943.596 109.592.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.516.057 -794.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.253.278 -3.508.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.247.249 -845.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.955.575 -30.289.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.962.088 -31.225.019
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
2.006.513 926.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.275.987 -408.228.303
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.297.777 602.620.310
Kredilerden Nakit Girişleri
822.297.777 602.620.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-983.478.364 -909.166.078
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-983.478.364 -909.166.078
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.608.688 -3.710.027
Ödenen Temettüler
-48.632.269
Ödenen Faiz
-38.486.712 -49.340.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.304.550 -334.074.997
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.722.352 13.953.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.582.198 -320.121.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.892.785 729.636.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
392.310.587 409.514.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 392.310.587 449.892.785
Finansal Yatırımlar
107 94
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
107 94
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.361.703.586 1.091.112.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 75.633.827 64.199.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.286.069.759 1.026.912.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 35.904.098 24.917.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.904.098 24.917.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
5.805.458 80.336
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.805.458 80.336
Stoklar
8 1.355.826.589 1.225.312.596
Peşin Ödenmiş Giderler
77.434.758 47.869.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
77.434.758 47.869.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 4.592.257
Diğer Dönen Varlıklar
36.268.081 42.843.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.268.081 42.843.890
ARA TOPLAM
3.265.253.264 2.886.621.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.711.175 2.925.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.268.964.439 2.889.547.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
544.032 644.844
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
544.032 644.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 26.173.851 26.983.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.173.851 26.983.471
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 198.500.493 175.005.149
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
9 2.654.845.554 2.471.989.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 136.642.420 95.889.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.020.982.506 1.794.796.193
Şerefiye
1.041.236.232 923.388.013
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
979.746.274 871.408.180
Peşin Ödenmiş Giderler
7.122.703 5.156.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.122.703 5.156.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 75.129.618 72.477.097
Diğer Duran Varlıklar
82.010.976 72.188.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
82.010.976 72.188.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.201.952.153 4.715.131.433
TOPLAM VARLIKLAR
8.470.916.592 7.604.678.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.211.107.381 1.213.577.751
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 661.703.805 462.887.549
Ticari Borçlar
6 758.434.717 664.286.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 14.329.827 21.015.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
744.104.890 643.271.285
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.885.172 14.944.441
Diğer Borçlar
7 31.039.743 36.756.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.039.743 36.756.822
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
5.220.943 7.788.431
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.220.943 7.788.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.346.041 15.910.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.346.041 15.910.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.706.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.001.552 30.819.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.001.552 30.819.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
150.940.450 85.088.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
150.940.450 85.088.738
ARA TOPLAM
2.892.385.804 2.532.060.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.711.175 4.026.883
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.896.096.979 2.536.087.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.253.646.041 1.302.794.284
Diğer Borçlar
7 9.701.849 8.529.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.701.849 8.529.941
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
121.764.430 115.952.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.769.273 106.972.412
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.995.157 8.980.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 363.437.093 319.250.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.510.543 43.941.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.510.543 43.941.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.059.956 1.790.469.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.695.156.935 4.326.556.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.985.857.134 2.581.125.002
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
35.051.577 35.051.577
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.051.577 35.051.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.975.520 -4.975.520
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.258.286.156 980.651.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.783.944.859 1.446.673.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-525.388.552 -465.752.146
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.313.174 -4.928.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-524.075.378 -460.823.751
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.392 171.866.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.169.929.853 1.016.959.255
Net Dönem Karı veya Zararı
132.024.130 152.970.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
789.902.523 696.997.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.775.759.657 3.278.122.367
TOPLAM KAYNAKLAR
8.470.916.592 7.604.678.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.910.763 -59.050.358 -59.050.358 58.961.381 58.961.381 51.821.786 45.224.389 97.046.175
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -48.632.269
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.824.957 -2.824.957 -2.824.957
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -28.085.915 -3.907.502 40.027.097 1.095.658.048 -360.509.886 -360.509.886 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 58.961.381 1.075.920.643 2.247.280.651 617.866.905 2.865.147.556
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Transferler
152.970.598 -152.970.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
337.271.037 -59.636.406 -59.636.406 132.024.130 132.024.130 409.658.761 92.905.158 502.563.919
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.926.629 -4.926.629 -4.926.629
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -37.882.906 -4.975.520 40.027.097 1.783.944.859 -525.388.552 -525.388.552 -270.151 171.866.392 1.169.929.853 132.024.130 1.301.953.983 2.985.857.134 789.902.523 3.775.759.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
144.454.384 61.796.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
358.109.535 35.250.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
418.724.215 94.300.407
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.950.755 -10.591.314
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.950.755 -10.591.314
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.064.533 -60.714.844
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-79.064.533 -60.714.844
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.499.098 12.255.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.812.907 12.142.969
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.313.809 112.828
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.109.535 35.250.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
502.563.919 97.046.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.905.158 45.224.389
Ana Ortaklık Payları
409.658.761 51.821.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934495


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi