KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.5.2021

KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92 -1.246 -2.781 -4.119
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895
Diğer
1.895 -1.895
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.309 7.232 114.544 -186.992 -2.781 304.729
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31 273 -1.521 -1.279
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.797 5.842 114.544 -207.164 -1.521 282.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
151.421 712.599 864.020 89.241 606.601 695.842
GARANTİ VE KEFALETLER
54.392 13.323 67.715 66.728 14.767 81.495
Teminat Mektupları
54.392 13.323 67.715 66.728 14.767 81.495
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 5.424 5.453 709 4.782 5.491
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
54.357 7.899 62.256 66.013 9.985 75.998
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
97.029 699.276 796.305 22.513 591.834 614.347
Alım Satım Amaçlı İşlemler
97.029 699.276 796.305 22.513 591.834 614.347
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.586 1.586 630 630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
799 799 315 315
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
787 787 315 315
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.657 647.734 695.391 22.513 591.204 613.717
Swap Para Alım İşlemleri
267.088 267.088 22.513 210.425 232.938
Swap Para Satım İşlemleri
47.657 218.763 266.420 223.782 223.782
Swap Faiz Alım İşlemleri
161.883 161.883 156.997 156.997
Futures Para İşlemleri
49.372 49.956 99.328
Futures Para Alım İşlemleri
49.372 49.372
Futures Para Satım İşlemleri
49.956 49.956
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.109.050 6.902.666 8.011.716 1.114.690 6.209.419 7.324.109
EMANET KIYMETLER
93.988 2.690.002 2.783.990 94.788 2.402.300 2.497.088
Tahsile Alınan Çekler
108 1.281 1.389 908 1.129 2.037
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 2.688.721 2.782.601 93.880 2.401.171 2.495.051
REHİNLİ KIYMETLER
1.015.062 4.212.664 5.227.726 1.019.902 3.807.119 4.827.021
Teminat Senetleri
6.090 228.759 234.849 8.503 214.062 222.565
Gayrimenkul
671.877 2.480.685 3.152.562 675.136 2.221.175 2.896.311
Diğer Rehinli Kıymetler
337.095 1.503.220 1.840.315 336.263 1.371.882 1.708.145
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.260.471 7.615.265 8.875.736 1.203.931 6.816.020 8.019.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.967 -7.869
Alınan Faizler
18.722 22.129
Ödenen Faizler
-4.497 -5.452
Alınan Ücret ve Komisyonlar
881 836
Elde Edilen Diğer Kazançlar
982 995
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
709 198
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.038 -5.041
Ödenen Vergiler
-402 -434
Diğer
-5.390 -21.100
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
333 -33.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
26 -624
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.667 835
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
31.612 17.702
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.801 -5.019
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.508 -35.612
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.329 -11.032
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.300 -41.619
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.644 -3.694
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.132
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
396
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.954 -16.167
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.442 12.077
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-661 -802
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-661 -802
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
265 2.880
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.260 -43.235
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.986 56.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.246 13.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.521 -2.781
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
242 -1.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31 -92
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39 -118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8 26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
273 -1.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
341 -1.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68 341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.279 -4.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.645 85.865 146.510 52.053 87.321 139.374
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.037 83.883 86.920 723 75.273 75.996
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
132 81.696 81.828 69 73.083 73.152
Bankalar
423 2.187 2.610 571 2.190 2.761
Para Piyasalarından Alacaklar
2.501 2.501 100 100
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19 -19 -17 -17
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.314 5.314 5.187 5.187
Devlet Borçlanma Senetleri
5.314 5.314 5.187 5.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
48.893 48.893 45.708 45.708
Devlet Borçlanma Senetleri
48.733 48.733 45.548 45.548
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
3.401 1.982 5.383 435 12.048 12.483
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.401 1.982 5.383 435 12.048 12.483
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
180.810 545.455 726.265 179.869 520.271 700.140
Krediler
310.382 480.368 790.750 304.043 462.803 766.846
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
68.256 68.256 60.268 60.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-129.572 -3.169 -132.741 -124.174 -2.800 -126.974
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
48.400 48.400 48.400 48.400
Satış Amaçlı
48.400 48.400 48.400 48.400
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.565 10.565 10.070 10.070
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.632 4.632 4.577 4.577
Diğer
4.632 4.632 4.577 4.577
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
421 421 319 319
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6.112 6.112 4.155 4.155
DİĞER AKTİFLER (Net)
13.408 4.797 18.205 7.107 4.229 11.336
VARLIKLAR TOPLAMI
329.051 636.117 965.168 310.608 611.821 922.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
612.377 612.377 560.504 560.504
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.328 8.328 12.954 12.954
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
441 20.229 20.670 1.289 19.384 20.673
Müstakrizlerin Fonları
441 20.229 20.670 1.289 19.384 20.673
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.243 7.959 10.202 9.825 9.825
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.243 7.959 10.202 9.825 9.825
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.299 6.299 6.212 6.212
KARŞILIKLAR
17.985 17.985 17.167 17.167
Çalışan Hakları Karşılığı
8.248 8.248 7.780 7.780
Diğer Karşılıklar
9.737 9.737 9.387 9.387
CARİ VERGİ BORCU
1.237 1.237 1.025 1.025
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.827 1.304 5.131 1.303 8.548 9.851
ÖZKAYNAKLAR
282.939 0 282.939 284.218 0 284.218
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.797 -4.797 -4.766 -4.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.842 5.842 5.569 5.569
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-208.685 0 -208.685 -207.164 0 -207.164
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-207.164 0 -207.164 -186.992 0 -186.992
Dönem Net Kâr veya Zararı
-1.521 0 -1.521 -20.172 0 -20.172
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
323.299 641.869 965.168 324.168 598.261 922.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
18.396 19.311
Kredilerden Alınan Faizler
15.310 14.863
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7
Bankalardan Alınan Faizler
62 79
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
685 382
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.204 2.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
120 63
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.084 2.672
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.114 1.248
Diğer Faiz Gelirleri
14 4
FAİZ GİDERLERİ (-)
-5.240 -5.791
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.498 -5.083
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-404 -134
Kiralama Faiz Giderleri
-313 -326
Diğer Faiz Giderleri
-25 -248
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.156 13.520
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
920 790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
991 843
Gayri Nakdi Kredilerden
389 716
Diğer
602 127
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-71 -53
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -1
Diğer
-69 -52
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
594 -4.788
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
25 935
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.543 -10.986
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.112 5.263
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
982 1.897
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.652 11.419
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-6.087 -3.613
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.395 -5.098
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.708 -6.243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.538 -3.535
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.538 -3.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
2.017 754
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25 -884
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.042 1.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.521 -2.781
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-1.521 -2.781
Grubun Karı (Zararı)
-1.521 -2.781
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936322


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi